ވަޒީފާތައް

Foreman މުއްދަތު ހަމަވެފައި

REXIANA FOR RESORTS MANAGEMENT WLL
މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
10

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ - 13,000 ރުފިޔާ
Food
Accommodation

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Police Certificate
 • CV (with contact details)
 • Degree Certificates
 • Reference Letters / Employment certificates
 • ID copies (Both Sides)
 • PP Size photo (Taken within past 06 months)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • ފޯމަން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 ފެބްރުއަރީ 2023