ވަޒީފާތައް

FOOD ATTENDANT މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
Salary & Benefits
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Completed GCE O’ Level
 • Minimum 1 to 2 years’ relevant work experience
 • Excellent communication skills

 

Job Specification

 • Takes and processes Food & Beverage orders from guests.
 • Has thorough menu and F&B product knowledge
 • Handles guest inquiries and complaints
 • Ensures that side stations are properly set up and maintained in a clean and orderly fashion
 • Completes all the duties assigned
 • Completes opening and closing procedures as assigned
 • Replenishes supplies as assigned
 • Assists in cleaning of the outlet assigned
 • Provide courteous and professional service at all times
 • Carry out any requests by management in conjunction with work
 • Takes direction from Management regarding operational issues

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport Copy
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް އެޓެންޑެންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޖުލައި 2021