ވަޒީފާތައް

F&B Waitress / Hostess މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
މުސާރަ
8,003 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
ކ. ވަށްބިންފަރު

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,003 ރުފިޔާ+
• Service Charge
• Overtime Pay
• Accommodation
• Meals
• Wi-Fi
• Laundry
• Accumulation of Day Off
• Medical Care
• Gym
• Water sports and Diving
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

To engage in food and beverage service ensuring that guest satisfaction objectives within the outlet are achieved by providing an efficient, friendly and attentive service as per the standards of performance and training provided. Smile and offer a warm greeting to all our guests at all time.  To provide a high standard of service with confidence and a professional matter and exceed customers expectations at all time.

Flexible working hours
Must be interested to live and work on a remote island with a multicultural team.

ONLY SHORT-LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • • CV with photo
 • • Police Report
 • • Experience Letters
 • • Copy of ID
 • • Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
 • ފުޑް އެންޑް ބެވަރެޖް އެޓެންޑެންޓް
 • ވެއިޓަރ
 • ރެސްޓޯރެންޓް ހޯސްޓެސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • ކާބޯތަކެތީގެ ސާފުތާހިރުކަން
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
7 ޖުލައި 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ޖުލައި 2022