ވަޒީފާތައް

Technician (Marine) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SeaShuttle Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 12,300 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 12,300 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Grow your technical potential with SeaShuttle Maldives.

SeaShuttle vessels are hydrofoil supported catamarans, with large inboard engines, generator, air conditioning and a number of systems.

SeaShuttle Maldives is looking for a TECHNICIAN who can work with a technical team to carry out maintenance and technical repairs.

Knowledge and/or skill requirements:

 • ability to perform routine maintenance work such as

  checking fluid levels and oil changes

 • assist in preventative maintenance

 • analyze and diagnose mechanical problems

 • repairing or replacing parts as needed

 • some knowledge of airconditioning

 • operate hand and power tools associated with

  maintenance and repairs

 • fault reporting and recording

 • comprehend and communicate in english

 • basic computer knowlege

 • work shifts and be on call

 • positive and responsive attitude

  Please send your letter of application, CV and contact details to: [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
މަޤާމްތައް
 • އިންޖިނިއަރ، މެރިން
 • މެރިން އިންޖިނިއަރ
 • މެރިން އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނިޝަން
 • ޓެކްނިޝަން، މެރިން އިންޖީން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބްރެއިންސްޓޯމިންގ
 • ކްރިއޭޓިވް ތިންކިންގ
 • ކްރިޓިކަލް ތިންކިންގ
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީން ތިންކިންގ
 • އަޑުއެހުން
 • މީޓިންގ ޑެޑްލައިންސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުން
 • ޕްރޮސެސް އެނެލިސިސް
 • ސެލްފް ރެގިއުލޭޝަން
 • ޓެކްނިކަލް ރިޕޯޓްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • މަސައްކަތްތައް ޝެޑިއުލްކުރުން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 ނޮވެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ނޮވެމްބަރު 2022