ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ސާރވިސް ޗާޖް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި، ފޯމުތަކާއި ރިޕޯޓް އަދި ސިޓީ ފަދަ ލިޔެކިއުންތައް ތައްޔާރުކުރުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް އަންގަވާގޮތަކަށް ކްލެރިކަލް ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުން

އެޗް އާރ އާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

ޑިޕާރޓްމަންޓް ހެޑް އަންގަވާގޮތަކަށް އެޑްމިން ސަޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުން

ޑިފާރޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްކާއި ގުޅުންހުރި ރިޕޯޓްތަކަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުން

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ނުވަތަ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް [email protected] އަށް މެއިލް ކުރައްވާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ސީވީ
 • އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ
 • ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯ
 • ތައުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތައް
 • އެހެނިހެން ތަމްރީން ތަކުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް
 • ވަޒީފާއަދާކުރި ކަމުގެ ލިޔުންތައް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓްރާންސްޕޯޓް އިކުއިޕްމަންޓް އުފެއްދުން
 • ކަނޑުދަތުރުގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
 • ފަތުރުވެރި އުޅަނދުގެ ބޭރުގެ އެޖެންޓު
މަޤާމްތައް
 • ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ
 • އެސިސްޓަންޓް، ހިއުމަން ރިސޯސް
 • ކްލާރކް، ހިއުމަން ރިސޯސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުވާސަލާތުކުރުން
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 ނޮވެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
25 ނޮވެމްބަރު 2021