ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
4,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

 

Requirements

 •O’Level or A’ Level 4 Passes (Minimum C grade)

•Diploma or Degree in the related field will be an added advantage

•Need to be punctual

•Able to work long hours

•Fluent in both English and Dhivehi•Should be able to complete daily tasks on time

Responsibilities

•All Admin and HR works

•Any other work assigned by the management

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • National ID card Copy
  • CV
  • Educational Certificate
  • previous Job reference letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
  • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
  • ހިއުމަން ރިސޯސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 އޭޕްރީލު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 އޭޕްރީލު 2022