ވަޒީފާތައް

ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Public Service Media
މުސާރަ
12,300 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
12,300 ރުފިޔާ+
އެހެނިހެން އެލަވަންސްތައް:
- ސަޕޯޓް ސަރވިސް އެލަވަންސް: -/5,010 ރުފިޔާ
- އެޓެންޑެންސް އެކްސެލެންސް އެލަވަންސް: ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ދުވަހަކަށް 35 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
- ޓެކްނިކަލްކޯ އެލަވަންސް: ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާއާގުޅޭ ރޮނގުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 7 އިން ފެށިގެން މަތީގެ ސަނަދެއް ޙާސިލްކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް، އަސާސީ މުސާރައިގެ %20 އެލަވަންސް ހަމަޖެހޭނެއެވެ.
- އެކްސްޓްރާ ޑޭ އެލަވަންސް: ޤާނޫނުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި، ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަންޖެހޭ ނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ފައިސާ ދެވޭނެއެވެ.
- ޓްރާންސްޕޯޓް އެލަވަންސް: ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އެލަވަންސް ހަމަޖެހޭނެއެވެ.
- ޕެންޝަން ސްކީމް: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދެވޭ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަން.
- މީގެ އިތުރުންވެސް ޑިޕާޓްމަންޓް ހެޑް އެލަވަންސާއި ކޮމިއުނިކޭޝަން އެލަވަންސް، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން ހަމަޖެހޭނެއެވެ.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/291904

މަޤާމުގެ ޝަރުތު:

 • މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 9 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 5 އަހަރު ދުވަހު މެނޭޖީރިއަލް ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ
 • މަޤާމުގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީސަނަދުގެ އޮނިގަނޑު ލެވެލް 7 ނުވަތަ 8 ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 8 އަހަރު ދުވަހު މެނޭޖީރިއަލް ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން، ނުވަތަ
 • މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއެއްގައި މަދުވެގެން 12 އަހަރު ދުވަހު މެނޭޖީރިއަލް ލެވެލްގައި މަސައްކަތްކޮށް ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • ލީގަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުންފުނީގެ ޢަމަލުކުރާ ޕޮލިސީތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތަކާއި، ވާކް ޕްލޭންތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ރާވާ ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން އަދި ކަމާގުޅޭގޮތުން މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުން؛
 • ކުންފުނީގެ ލީގަލްއާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ރާވާ ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތުގެ އެސް.އޯ.ޕީތަކާއި ޕްރޮސީޖާތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތަންފީޒުކުރުން؛
 • ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ދާއިރާ އިން ކުންފުންޏަށް ބޭނުންވާނެ ލަފާދިނުމައްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ހެދުމާއި އެފަދަކަންކަމަށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުން؛
 • ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތްކުން އަންނަ ސިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ލީގަލް ޔުނިޓުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން؛
 • ކުންފުނީގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙެއް ގެނައުމަށް ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނާއި، މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމައިފިނަމަ އެ އިޞްލާޙެއް ހުށަހެޅުމަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށާއި، މެނޭޖްމަންޓަށް ދޭންޖެހޭ ޤާނޫނީ ލަފާއާއި އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން؛
 • ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމާ މައްސަލަތަކުގައި ޤާނޫނީގޮތުން އުފެދޭ ހުސޫމަތުތަކާބެހޭގޮތުން ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ލަފާ ދިނުމާއި އެ މަސައްކަތްކުރުވުން؛
 • ކުންފުނީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތައް ހިންގުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގައި މެނޭޖްމަންޓަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން؛
 • ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މަޝްވަރާކުރާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޤާނޫނީ ލަފާ ބޭނުންވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޑިރެކްޓަރުންގެ  ބޯޑަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި އެ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުން؛
 • ކުންފުނިން ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ހުރިހާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީއެއް އެކުލަވާލައި ވިލަރެސްކުރުން؛
 • އަލަށް އެކުލަވާލާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ޑްރާފްޓް އެކުލަވާލުމާއި، އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީތަކުގެ ޑްރާފްޓް ޗެކްކުރުމާއި، އެލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތީންކަން ކަށަވަރުކޮށް އަދި އެމަސައްކަތް ކުރުވުން؛
 • ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާއި، އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ނުވަތަ އެކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަ އިޖުރާއާތުތަކާއި ޚިލާފަށް ކުރަމުންދާ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަންކަން އެ ޑިޕާރޓްމަންޓެއް ހިންގަން ހުންނަ ވެރިޔެއްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ކަމާގުޅޭ ލަފާދިނުން؛
 • ޤާނޫނުތައް ދިރާސާކޮށް ކުންފުނީގެ އިޙުތިޞާސްތަކާއި ފުށުއަރާ ކަންކަމާއި ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން އިސްލާޙު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރާވާ ހިންގުން؛
 • ކުންފުނީގެ އެކިއެކި ކަންކަމާއި އަދި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތަކަށް ހެދޭ އެއްބަސްވުންތަކުން ކުންފުންޏަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކާއި ހިރާސްތައް ދިރާސާކޮށް ދެނެގަނެ، މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހަޅާ، އެ ނިންމާ ނިންމުންތަކާއެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން؛
 • ތަޙްޤީޤުކުރަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤް ކުރުމަށްފަހު ތަޙްޤީޤް ރިޕޯރޓް، މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެމައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރުން؛
 • ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ފޯރމާއި އެއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުވުމާއި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރުމާއި އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރުވުން؛
 • ކޯޓުތަކަށާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކައް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ކުންފުނި ތަމްސީލުކުރުން؛
 • ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގައި ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކުރާ ޙުކުމްތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި ކަމާބެހޭ ޑިޕާރޓްމަންޓަށް ލަފާ ދިނުމާއި، އެ ޙުކުމެއް ތަންފީޒުވެ ނިމެންދެން ވިލަރެސްކުރަމުން ގެންދިއުން؛
 • ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކުރާ ޙުކުމްތަކުގެ ތެރެއިން އިސްތިޢުނާފް ކުރުމަށް ކުންފުނިން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިޢުނާފް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުވުމާއި، އެފަދަ ޙުކުމްތައް އިސްތިޢުނާފް ކުރުން؛
 •   ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރި ފަރާތްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ހަރަކާތްތަކާއި، ކަންތައްތައް ރާވާ ހިންގުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކާއިގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން؛
 • ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި އެކަމާ ގުޅުންހުރި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެއްބާރުލުންދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛
 • މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުންދީ، އެފަދަ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް މެނޭޖްމަންޓްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރުން؛
 • ލީގަލް ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި، އެމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި، އެމުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުދީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތައް މޮނިޓަރކޮށް، ސްޕަވައިޒްކޮށް، ބެލެހެއްޓުން؛
 • ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެރިކަމާއި، ނަޒާހާތްތެރިކަން ފަދަ ކަންކަން ޕްރޮމޯޓްކުރުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށާއި އިނޮވޭޓިވް ޚިޔާލުތައް ބަލައިގަންނަ ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެކަށައެޅޭނެފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކޮށް، މަސައްކަތްކުރުން؛
 • މަސައްކަތުގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް އެދެވޭ ނަތީޖާތައް ނެރުން؛
 • ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ރާވާ ހިންގާ އެކިއެކި އިވެންޓްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން؛
 • ވަޒީފާ ބަޔާނުގައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ކުންފުނީގެ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިން އަންގާ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެ މީގެ އިތުރުންވެސް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:
 • - ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއި އީ-މެއިލް އެޑްރެސް ހިމެނޭގޮތަށް)
 • - ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ (މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީ ނަމަވެސް) ދެފުށުގެ ލިޔުންތައް ފެންނަ، ލިޔެފައިވާ ލިޔުންތައް ސާފުކޮށް ކިޔަން އެނގޭ ފަދަ ކޮޕީއެއް.
 • - ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ
 • - އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛
 • - އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ މަރުކަޒަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓުގެ ކޮޕީ؛
 • - ސެޓްފިކެޓު ނެތް ޙާލަތްތަކުގައި، ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ އެޓެސްޓް ކުރެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ކޮޕީ.
 • - މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 މޭ 2024