ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ކޮންޓްރެކްޓް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ފުޑް އެލަވަންސް -/1500 ރުފިޔާ
ދޯނީގައި ދިރިއުޅޭނަމަ ކައްކާ ކެއުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޑައިވް ދޯންޔެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ކެޕްޓަނަކު ހޯދަނީ (ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ކެޓަގަރީ "ސީ" ލައިސަންސް). އާންމުގޮތެއްގައި ދޯނި އޮޕަރޭޓްކުރަނީ މާލެ އަތޮޅުތެރޭގައިއެވެ. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ޕޮލިސް ސެޓްފިކެޓް
 • ކަނޑުއުޅަނދުފަހަރު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް (ކެޓަގަރީ "ސީ")

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސަފާރީ އުޅަނދު
 • ޑައިވިންގ ސްކޫލް
މަޤާމްތައް
 • ކެޕްޓަން ކަނޑު އުޅަނދު
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ކޮންޓްރެކްޓް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ލީޑަރޝިޕް
 • މާލިމީކަން އަދި ކަނޑު އުޅަނދު ދުއްވުން
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
29 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 ޖޫން 2024