ވަޒީފާތައް

ޑެލިވެރީ ބޯއި މުއްދަތު ހަމަވެފައި

MAJDHA
މުސާރަ
3,000 ރުފިޔާ - 3,499 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
3,000 ރުފިޔާ - 3,499 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ޑެލިވަރީ އާއި ގުޅޭ  އެންމެހައި ކަންކަން

މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ވަގުތު: 08:45-12:30

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޕްރައިމެރީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • އައިޑީ ކާޑު
  • ވަޒީފާއަށް އަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސިޓީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އެހެނިހެން ކާބޯ ތަކެތި އުފެއްދުން
މަޤާމްތައް
  • ޑެލިވަރީ ބޯއި
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
18 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2023