ވަޒީފާތައް

Customer Support Specialist މުއްދަތު ހަމަވެފައި

M7 PRINT PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 9,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Customer Support Specialist X 1

Salary: MVR 8,000~MVR9,000 .
(3months’ probation, increment based on evaluation)
Working Hours: Saturday to Thursday 8:30 – 17:00 hrs., Friday Off
Worksite:  M7 Print Pvt Ltd, M7 Tower, Ameenee Magu

Email:[email protected]           Website:http://www.m7maldives.com

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • • Resume
  • • Academic Documents
  • • School Leaving certificates
  • • ID Card Copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
  • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 މާރިޗު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 މާރިޗު 2022