ވަޒީފާތައް

Customer Service Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

ލިންކްސާވް
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ+
sales commission after probation
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Responsibilities

Be involved in stock control and management.
Assisting & suggesting solutions to customers.
Stocking shelves with merchandise.
Answering queries from customers.

 

Salary

7500/- + Sales Commission (After Probation)

 

Ramazan working hrs: 10am to Asr prayer time.

Normal Working Hours

Morning Shift - 09:00 - 12:00  / 13:30 - 18:00

(OR)

Afternoon Shift - 13:30 - 18:00 / 20:00 - 22:00

Work Location: Lonuziyaarai Magu, G.Herethere (Link Serve Shop)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • ID Copy
 • relevant documents

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 އޭޕްރީލު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
10 އޭޕްރީލު 2023