ވަޒީފާތައް

Customer Service Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
Staff Benefits
Attractive Remuneration package
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

CANDIDATE PROFILE
Selected candidates will join our Medical Operations Team and are required to perform the 
operational task and will be responsible for providing support and services to our customers
Attend to customers inquiries and provide information about the medical products and services.
We are looking for candidates that have a diverse skill set of active listening, empathy, problemsolving and communication.
RESPONSIBILITIES
Must be responsible for addressing customer needs and ensuring they have a good experience. 
Liaise and provide support for the administration requirements.
REQUIREMENTS
• O Level / A Level 
• Pleasant personality 

Send in your resumes to [email protected] before 26th of September  with two non-related referees.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Updated CV
 • - Educational Certificates
 • - Work Experience letter
 • - Id Card photocopy
 • - Passport size photo

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ނޮވެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
9 ނޮވެމްބަރު 2023