ވަޒީފާތައް

Customer Service Assistant - Male' Cluster މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Bank of Maldives
މުސާރަ
11,000 ރުފިޔާ+
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
11,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

For more information, please visit BML Careers Portal;

Home - Careers (bankofmaldives.com.mv)

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ފައިނޭސްއާއި ބޭންކިންގ އާއި ގުޅޭ ޚިދުމަތްތައް، އިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފިޔަވައި
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 ފެބްރުއަރީ 2024