ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Diploma or Degree in Finance or related Field
 • Minimum 2-3 years in background in relevant field
 • Good knowledge of Microsoft Office Suite (Excel)
 • Knowledge of medical terminology is an advantage
 • Excellent communication skills & proficiency in English (written & verbal)
 • Good interpersonal skills

 

Job Specification

 • Day to day operations of credit claims
 • Reconciliation of AR invoices according to individual claim requirements
 • Process claims and ensure all the claims submitted/ credit billing within the given period
 • Follow up collections of Accounts Receivable, taking all necessary actions to secure timely payment and emphasizing on overdue amounts
 • Reminding payers through emails, calls and letters to ensure payments within the given credit period
 • Responsible for relationship building and management with the Debtors
 • Posting and distribution of payments received from insurance companies to the invoices
 • Impeccable record keeping including transactions and reports
 • Reconciliation of accounts receivable ledger
 • Maintain accounts receivable customer files and records
 • Prepare monthly receivable statements and dispatch to payers
 • Focus on minimizing the Accounts Receivable outstanding balance
 • Assist in month end and year ending activities
 • Any other additional responsibilities assigned from time to time

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
13 އޮކްޓޯބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
28 އޮކްޓޯބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް