ވަޒީފާތައް

Credit & Claims Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
Salary & Benefits
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Diploma or Degree in Finance or related field
 • Minimum 2-3 years of experience in related field
 • MS applications - Excel and Outlook knowledge
 • Good interpersonal and communication skills
 • Proficient in both spoken and written English and Dhivehi
 • Knowledge of medical terminology is an advantage

 

Job Specification

 • Assist in the day to day operations of credit claims
 • Reconciliation of AR invoices according to individual claim requirements
 • Process claims and ensure all the claims submitted / credit billing within the given period
 • Follow up collections of Accounts Receivable, taking all necessary actions to secure timely payment and emphasizing on overdue amounts
 • Remind payers through emails, calls and letters to ensure payments within the given credit period
 • Responsible for relationship building and management with the Debtors
 • Posting and distribution of payments received from insurance companies to the invoices
 • Impeccable record keeping including transactions and reports
 • Reconciliation of accounts receivable ledger
 • Maintain accounts receivable customer files and records
 • Prepare monthly receivable statements and dispatch to payers
 • Focus on minimizing the Accounts Receivable outstanding balance
 • Assist in month-end and year-ending activities
 • Other related tasks as assigned

Candidates interested in applying may email their application along with the following mandatory documents to [email protected] before 1600 on December 12, 2022.

We thank all applicants for their interest, however, only those selected for further consideration will be contacted.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ކްރެޑިޓް ކޮންޓްރޯލަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
12 ޑިސެމްބަރު 2022