ވަޒީފާތައް

Course Coordinator - Business Management މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Clique College
މުސާރަ
17,000 ރުފިޔާ - 17,001 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
17,000 ރުފިޔާ - 17,001 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

RESPONSIBILITIES:
- Prepare semester plan, and conduct classes according to plan
- Ensure effective teaching delivery & syllabus coverage
- Prepare and conduct assessments as required
- Manage students attendance and follow-ups
- Manage registrations and provide services according to affiliated bodies
EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:
- Master’s Degree or equivalent qualification
EXPERIENCE:
- Excellent communication skills both written and verbal
- Experience in course administration or lecturing will be an added advantage
- Able to represent college in promotional activities and outgoing personality
REMUNERATION: MVR17000
WORKING HOURS: 14:00 - 22:00
*interested candidates please send your CV, ID Copy & documents to: [email protected]
*CLIQUE COLLEGE 3rd Floor, M. Uthuruvehi, Keneree Magu | 3334036 / 7728019

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • CV
  • ID COPY
  • EDUCATIONAL CERTIFICATES

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Education
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 މޭ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
15 ޖޫން 2024