Clique College

3 ވަނަ ފަންގިފިލާ، މ. އުތުރުވެހި، ކެނެރީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
ތަޢުލީމުދޭ އަމިއްލަ މަރުކަޒު
ސިނާޢަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
  • ފުލްޓައިމް
  • ޕާރޓްޓައިމް
  • ކޮންޓްރެކްޓް
  • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • އެކްޝަން ޕްލޭނިންގ
  • ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
  • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ