ވަޒީފާތައް

CONTACT CENTRE EXECUTIVE މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
4
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
• Salary based on qualifications and experience
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • GCE A ‘Level
 • 1 -2 years of Customer Service Experience
 • Excellent verbal communication skills along with active listening
 • Ability to take initiative and work independently with minimum supervision
 • Proficiency in MS Office
 • Proficiency in English & Dhivehi
 • Ability to work on shift duties
 • Confident in dealing with customers over the phone in a professional manner
 • Can work under pressure
 • Ability to Multitask, set priorities and manage time effectively

 

Job Specification

 

 • Responsible for answering and directing contacts, emails and instant messages received by the Contact Centre
 • Responsible for providing effective guest service for all internal and external guests by utilizing excellent in depth knowledge of the hospital and programs as well as team members within the system
 • Keep records of all conversation and database confidential.
 • Answers and directs all inquiries from guests, visitors, physicians and staff to appropriate locations using an online directory
 • Answers incoming contacts, emails and instant messages according to stipulated department guidelines
 • Ensures guests receive exceptional services through consistent performance, answering, directing, and paging according to the guest’s request
 • Provide support to guests by assisting with the identification of the type of appointment they will need and scheduling appropriately in the management system and communicate relevant data to clients
 • Capable of handling patient complaints and escalating accordingly as and when necessary
 • Effectively communicates to guests any and all information they will need to bring to their health center appointments
 • Assisting with other projects and administrative tasks, as and when needed
 • Maintaining a positive, empathetic and professional attitude toward customers at all times
 • Communicating and coordinating with colleagues as necessary
 • Responding promptly to customer inquiries

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ޖުލައި 2021