ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
ބ. ހިތާދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
މުސާރަ ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

މަޤާމް:

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން ލޭބަރ    

ބޭނުންވާ ޢަދަދު:

02

ޝަރުތުތައް:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް ތަކުގައި އުޅެ ދާއިރާއަކުން މަދުވެގެން 03 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ހުރުމާއެކު އަޚްލާޤް ރަނގަޅު، ސިއްހަތު ރަނގަޅު މީހަކުކަމުގައިވުން. އަދި ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ޤާބިލް މީހަކުކަމުގައިވުން.

ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްގައި ރާނާ ސިމެންތި ޖަހާ މީހުނަށް އެހީތެރިވުމާއެކު، ސައިޓް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުން

މަހު މުސާރަ:

7،000-8000 ރ އާއި ދެމެދު.

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓް

މަސައްކަތަށް ނިކުންނަން ޖެހޭ ތަން:

މަސްޕޮރޮސެސިންގ ޕްލާންޓް- ބ.ހިތާދޫ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
މަޤާމްތައް
  • ލޭބަރަރ، ކޮންސްޓްރަކްޝަން
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
16 ޖުލައި 2021