ވަޒީފާތައް

Charge Nurse– Medical & Surgical Ward މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Tree Top Hospital
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Salary based on qualifications and experience
• 30 Days Paid Annual Leave
• Medical Insurance
• Meal while on duty
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

General Requirements

 • Diploma / B.Sc. in Nursing
 • Registered Nurse at a Licensing Authority
 • Minimum 5 years in nursing practice
 • Ability to plan and prioritize
 • Ability to work under pressure and meet deadlines

 

Job Specification

 • Responsible for managing the systems, processes and resources
 • Supervise and monitor clinical care services for guests
 • Ensure staff maintain own clinical records and reports
 • Be proficient in all clinical and psychomotor skills relevant to the chosen field
 • Demonstrate competency in unit specific competencies
 • Observe and ensure infection control guidelines and policies are adhered to
 • Ensure management of equipment and resources effectively and efficiently
 • Identify potential variances and high clinical risk situations
 • Implementing effective management strategies
 • Mentor and support all members of the nursing team
 • Ensure staff are practicing within their identified scope of practice
 • Utilize quick decision making skills to clinically manage unpredicted acute situations
 • Participate in the clinical development, review and assessments of clinical practice
 • Assessments of nursing competence of all members of the clinical team
 • Responsible for ensuring safe and high level of nursing care is delivered

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Candidates interested in applying may submit their application along with the following mandatory documents to [email protected] before 1600 on October 1, 2022.
 • 1. National Identity Card or Passport
 • 2. Recent Passport Size Photograph
 • 3. Updated CV
 • 4. Relevant Educational Certificates (Attested from law firm’s/ government offices)
 • 5. Recent Police Report (For Maldivians Only)
 • 6. Reference Letter / Experience Letter (from current and previous employer)
 • We thank all applicants for their interest; however, only those selected for further consideration will be contacted.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޮސްޕިޓަލް އަދި އެހެނިހެން ސިއްޙީ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ރެޖިސްޓާޑް ނަރުސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Health and Welfare
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޮކްޓޯބަރު 2022