ވަޒީފާތައް

Aviation Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

VOYAGES MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ - 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
  • Work under the direction of Manager to fulfil the role of Aviation Executive. Station management and Supervision of turnaround process of aircraft while on ground. Attending tasks assigned from pre-flight to post-flight and ensuring all aspects of operation completed as per guidelines of the airline. Demonstration of professionalism during operation and while interacting with customers, airline crew and venders.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Photograph
  • Educational Certificates
  • Employment Ref Letters
  • Identity Card
  • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • އޮފިސަރ، އެއަރކްރާފްޓް އޮޕަރޭޝަންސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
3 އޮކްޓޯބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 އޮކްޓޯބަރު 2023