ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
Salary and other benefits as per company policies.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Accord Insurance Brokers Maldives Pvt Ltd is an Insurance Broker registered in the Maldives and licensed by the Maldives Monetary Authority established in 2002.

The candidate is required to have completed A'Levels. 

Salary and other benefits will be offered based on the qualifications and experience of the candidate. 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Reference Letter
 • - ID Card Copy
 • - Copies of relevant certificates
 • - Passport Size Photo
 • - Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އަންޑަރރައިޓަރ ، އިންޝުއަރެންސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ޖެނެރަލް އިންޝުއަރެންސް ހުނަރު
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖެނުއަރީ 2024