ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Job Requirements

- Ability to work full-time

- Van & Cycle driving license (preferred)

- Good communication skills

- Physical ability to lift and move heavy items

- Attention to detail and accuracy

- Basic computer skills and familiarity with inventory management software

- Previous experience in inventory managment or a warehouse environment.

 

Benefits

- Performance related pay benefits and incentives

- Health insurance

- 2-month salary annual bonus

 

Interested candidates may send your latest CV to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • - CV
  • - Police report
  • - ID copy
  • - Certificate copies
  • _ reference letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
  • Services

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
15 ޖުލައި 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ޖުލައި 2024
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް