ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
21,780 ރުފިޔާ+
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
21,780 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/202472 - MNU Advertisement

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޔުނިވަރސިޓީ އަދި ކޮލެޖު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
4 އޯގަސްޓު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 އޯގަސްޓު 2022