ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
• Attractive salary based on qualification and experience
• Annual Bonus
• Flexible Leave Arrangement
• Sales Incentive
• Health & Life Insurance Plan
• Third Party Credit Schemes
• Staff Loan Scheme
• Learning & Development
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Ref:  AI/IUL/2022/39 – Assistant Officer – Customer Service (Shift Duty – Call Centre)

 

RESPONSIBILITIES

 • Provide high level of customer services to customers obtaining service from Allied Insurance Call Centre by providing quick and accurate response to customer’s queries and requests
 • Provide products and service information
 • Manage customer accounts and resolve customer complaints
 • Promptly attend to inquiries made by customers at the Customer Service
 • Provide support and information to other departments

 

REQUIREMENTS

 • IGCSE/GCE O’Level 03 passes (Grade C and above) OR
 • Successful completion of IGSCE/GCE O’ Level with at least 2-3 years of work experience in call centre or customer service support
 • Computer skills with knowledge of MS Office Applications
 • Excellent verbal and written communication skills in Dhivehi and English
 • Excellent inter-personal skills and ability to work in a team environment
 • Able to work independently and adhere to tight reporting deadline
 • Pleasant personality

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Interested candidates please apply in writing along with Job Application Form, Job Letter, ID card copy, CV, and copies of relevant certificates to:
 • Allied Insurance Company of the Maldives Pvt. Ltd.
 • Allied Building, 3rd Floor, Chaandhanee Magu,
 • Male’, 20156,
 • Maldives
 • Phone: +9601600
 • Fax: +960 3325035
 • Mail: [email protected]
 • Web: www.allied.mv

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • އެސިސްޓަންޓް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • އެމް.އެސް އޮފިސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 އޮކްޓޯބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 އޮކްޓޯބަރު 2022