ވަޒީފާތައް

Assistant Executive Housekeeper މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Dhigali Maldives
މުސާރަ
27,750 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
ރ. ދިގަލި

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
27,750 ރުފިޔާ+
Service charge + single accommodation + dining benefits + medical insurance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Must have minimum 3 years experience in similar role or as a housekeeping supervisor in a resort.
 • Fluency and business level written communication skills in English.
 • Must be proficient in MS-Office suite and OPERA-PMS.
 • Having a diploma in hospitality or business studies would be an advantage.
 • Interested to live and work on a remote island with a multicultural team.

Interested applicants may forward your updated CV + Police report +Academic +Experience Certificates to [email protected] before 02nd April 2022

ONLY SHORT LISTED CANDIDATES WILL BE CONTACTED

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Updated CV + Police report + educational and work experience certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
މަޤާމްތައް
 • މެނޭޖަރ، ހައުސްކީޕިންގ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ހައުސްކީޕިންގ ސްކިލްސް
 • ލޯންޑްރީ
 • މެނޭޖްމެންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 މާރިޗު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 އޭޕްރީލު 2022