ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Post: Administrative Officer (Required No: 1)

Requirements:
✓ Minimum GCE A’ Level
✓ Minimum 2 years experience in a related field
✓ Computer skills with Knowledge of Microsoft Office
✓ Excellent inter-personal and communication skills
✓ Analytic thinking, leadership skills
✓ Ability to work as a team

Responsibilities:
✓ Prepare & organize training schedules
✓ Circulate emails to customers
✓ Maintain training attendance
✓ Assist customers with their queries and 
sending quotations and invoices.

Remuneration:
✓ Negotiable

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޭލެވެލް / އެޑްވާންސް ސެޓްފިކެޓް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Please send the CV, Certificates and National Identity Card Copy.

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
  • ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތްދިނުމުގެ ހުނަރު
  • އޮފީސް ސޫޓް
  • ޕްރޮޖެކްޓް ޝެޑިއުލިންގ
  • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
  • އީމެއިލް އަދި ސިޓީ ލިޔުން

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2021
ހުށަހެޅުމަށް