ވަޒީފާތައް

Administrative Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BRIGHT MINDS EDUCATION PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
2
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking to employ an Administrative Executive

Job overview:
We are the leading online tuition provider in the Maldives and have an immediate need for an Administrative Executive!

Join us in providing affordable and accessible education to all students across the country.

Location:
Hulhumale', Maldives.

Responsibilities and duties
• Answering customer phone calls
• Assisting with social media marketing management
• Data entry
• Answering customer inquiries
• Other general administrative tasks

Qualifications:
Minimum O'Level.
Fluent in English and Dhivehi

Salary MVR 8,000 to 10,000
Negotiable based on qualification and experience.

Deadline
26th February 2024. Candidates are reviewed on a rolling basis and the first applicant that meets our requirement will be hired.

Please send your CV to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Educational Certificates
 • Employment Ref Letters
 • Identity Card
 • Police Report
 • Photograph

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސާނަވީ ތައުލީމު
 • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
 • ޖެނެރަލް ޓިއުޝަން ކްލާސް
 • ޓިއުޝަންގެ ޚިދުމަތް
 • އެހެނިހެން ތައުލީމު
 • އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕޯޓް ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Education
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ފެބްރުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
26 ފެބްރުއަރީ 2024