ވަޒީފާތައް

Administrative Executive މުއްދަތު ހަމަވެފައި

BRIGHT MINDS EDUCATION PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking to employ an Administrative Executive

Job overview:
We are the leading online tuition provider in the Maldives and have an immediate need for an Administrative Executive!

Location:
Hulhumale', Maldives.

Responsibilities and duties
• Answering customer phone calls
• Assisting with social media marketing management
• Data entry
• Answering customer inquiries
• Other general administrative tasks
- Operational monitoring for facility

Qualifications:
Minimum O'Level.
Fluent in English and Dhivehi

Salary MVR 8,000 to 10,000
Negotiable based on qualification and experience.

Deadline
5th January 2023. Candidates are reviewed on a rolling basis and the first applicant that meets our requirement will be hired.

Please send your CV to [email protected]

 

 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Educational Certificates
 • Employment Ref Letters
 • Identity Card
 • Police Report
 • Photograph

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ސާނަވީ ތައުލީމު
 • މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
 • ޖެނެރަލް ޓިއުޝަން ކްލާސް
 • ޓިއުޝަންގެ ޚިދުމަތް
 • އެހެނިހެން ތައުލީމު
 • އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަޕޯޓް ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Education
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ޑިސެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
2 ޖެނުއަރީ 2023