ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
Monthly Administrative Allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Manage and maintain email accounts
 • Manage and maintain filing system (electronic and hard copy)
 • Assist with ongoing projects.
 • Act as the point of contact between the executives and internal/external clients
 • Undertake the tasks of receiving calls, take messages and routing correspondence
 • Handle requests and queries appropriately
 • Maintain diary, arrange meetings and appointments and provide reminders
 • Take dictation and minutes and accurately enter data and maintain records of all meetings
 • Produce reports, presentations and briefs
 • Develop, carry out and maintain an efficient documentation and filing system
 • multitask and prioritize daily workload

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV, Educational Certificates, Police report, ID Copy & Experience letters

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް
 • ޓޫރިސްޓު ހޮޓާ
 • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ، ޑޭޓާބޭސް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކްސެލެންޓް ރިޓަން ކޮމިއިނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • މަލްޓިޓާސްކިންގ
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
17 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖެނުއަރީ 2023