ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
10,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Reports To: The Administrative Assistant  will report to the Executive Director 

Roles & Responsibilities:

 • Compile the list of Nominations 
 • Check eligibility of all the nominations and identify the nominations which do not meet the minimum criteria

This is not an exhaustive list of responsibility; it is only an indication of the duties and responsibilities expected from you. You could be subject to any other duty and responsibility by the management as and when required.

 

Qualifications and Experience:

 • Excellent communication skills in Dhivehi and English language
 • Proficient in Microsoft Office 
 • Excellent time management 
 • Ability to pay attention to details and be well organized

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • 1. CV
 • 2. Cover Letter
 • 3. National ID Card (copy/photo)
 • 4. Educational Certificates
 • 5. Employment Letters / Work Referee Reports /Portfolio of past works and or projects

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ޕާރޓްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 ޖެނުއަރީ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 ޖެނުއަރީ 2022