ވަޒީފާތައް

Administrative and Sales coordinator މުއްދަތު ހަމަވެފައި

HUSS CONSOLIDATED PVT LTD
މުސާރަ
4,000 ރުފިޔާ - 9,500 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
4,000 ރުފިޔާ - 9,500 ރުފިޔާ

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް
ޢުމުރު
18 އަހަރު - 29 އަހަރު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - NRID
 • - CV

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ސަރވިސަސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • އެކްސެލް ޕަވަރ ޔޫޒަރ
 • ފްލެކްސިބިލިޓީ އަދި އެޑެޕްޓެބިލިޓީ
 • ޖެނެރަލް މާކެޓިންގ ސްކިލްސް
 • ގޯލް ސެޓިންގ
 • ރެކޯޑް ކީޕިންގ
 • ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
12 ޖޫން 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
20 ޖޫން 2024