ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
13,000 ރުފިޔާ - 15,000 ރުފިޔާ
Phone allowance
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are searching for a perceptive, creative Administration Manager to oversee office Administration and HR. The administrative manager will hire, train, and evaluate administrative team members; develop, review, and improve policies, systems, and procedures.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
1 Year
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ
ޢުމުރު
25 އަހަރު+

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - CV
 • - Accredited academic and professional certificates
 • - Valid Police Certificate
 • - Valid National ID Card

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އިދާރީ މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Business Administration and Law
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ޑިޒިޝަން މޭކިންގ ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ކޮމިއިނިކޭޝަން
 • އޮގަނައިޒޭޝަން އަދި ފައިލްކުރުން
 • ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމުގެ ހުނަރު
 • ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް
 • ސްޓްރެޓެޖިކް މެނޭޖްމަންޓް
 • ޓީމްވޯކް / ކްލަބޮރޭޝަން
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
13 އޮކްޓޯބަރު 2022