ވަޒީފާތައް

Admin Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Nalahiya Trading Pvt Ltd
މުސާރަ
Up to 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
Up to 8,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are looking for suitable candidates to join our team. below find the qualification and responsibilities

Qualification

 • O’level or higher qualification
 • 2 years of work experience
 • Knowledge of MS Excel and MS Word
 • Driving license (mandatory)
 • Professional ethics and integrity
 • Pleasant personality

Responsibilities

 • Organize daily administrative operations
 • Manage office supplies stock and place orders
 • Attend to phone calls
 • Receive, sort and distribute communications
 • Receive, dispatch payments
 • Prepare reports

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް / ސެޓްފިކެޓް 3

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV
 • Copy of ID
 • Copy academic certificates
 • Copy of experience letters
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
25 އޭޕްރީލު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
1 މޭ 2021