ވަޒީފާތައް

އެޑްމިން އޮފިސަރަ މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Trusteng Maldives Pvt Ltd
މުސާރަ
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު
 • Manage office supplies stock and place orders.
 • Prepare regular reports on expenses and office budgets.
 • Maintain and update company databases.
 • Organize a filing system for important and confidential company documents.
 • Answer queries by employees and clients.
 • Update office policies as needed.
 • Completing all paper works required for bid submission 

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV and Educational Certificates

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
26 އޭޕްރީލު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 އޭޕްރީލު 2022