ވަޒީފާތައް

Admin & Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

OCEAN CRUISER MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
7,500 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
7,500 ރުފިޔާ+
Salary and other benefits will be decided based on qualification and experience.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Ocean Cruiser Maldives Pvt Ltd is currently seeking fulltime Admin & Accounts Assistant. OCM is dedicated to attracting and retaining the right people with the right aptitude and the right attitude.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • REQUIREMENTS
 • • Completed GCE O'Level/ Qualification Certificates from the relevant field
 • • Excellent command of written and spoken English
 • • High level of accuracy, integrity and possesses organizational and interpersonal skills
 • • Well groomed with a positive “can do” attitude

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
މަޤާމްތައް
 • އެޑްމިން އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Engineering, Manufacturing and Construction
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެކައުންޓިންގ ސްކިލްސް
 • އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
24 ޖެނުއަރީ 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
29 ޖެނުއަރީ 2023