ވަޒީފާތައް

Cashier / Customer Relations Officer މުއްދަތު ހަމަވެފައި

SONEE HARDWARE PVT LTD
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

Location:
Sonee Hardware Male'

CASHIER 
- Minimum GCE O'level
- Computer literate
- Excellent communication & sales skills
- Experience in a similar position will be an added advantage
- Preferred age: 20 - 35 years

CUSTOMER RELATIONS OFFICER
- Minimum GCE O'level
- Computer literate
- Excellent communication & sales skills
- Experience in a similar position will be an added advantage
- Preferred age: 20 - 35 years
- Knowledge of Hardware items will be an added advantage

An attractive remuneration package will be accorded based on qualification and experience.

- Interested candidates please forward you CV and supporting documents to [email protected]
- The position applied for MUST BE mentioned in the application subject.

APPLICATION DEADLINE: September 30th, 2023

ONLY SHORTLISTED CANDIDATES WILL BE NOTIFIED

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • Educational Certificates
 • Employment Ref Letters
 • Identity Card
 • Police Report

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
މަޤާމްތައް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް އޮފިސަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް
 • އެކްސެލެންޓް ވާބަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްކިލްސް
 • އިންޓަރޕާސަނަލް ސްކިލްސް
 • ޕްރޮޑަކްޓް ނޮލެޖް
 • ސޭލްސް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
30 ސެޕްޓެމްބަރު 2023