ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
33 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް / ޕާރޓްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
3
ރަށް
ނ. ވެލިދޫ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
33 ރުފިޔާ+
ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަކައް
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

ފިހާރައިގައި ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައްކުރުން

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ސާނަވީ ތަޢުލީމު

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • ވަޒީފާޔައްއެދޭ ސިޓީ
 • އައިޑީކާޑު ކޮޕީ
 • ސަނަދުތަކުގެ ކޮޕީ

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ފޭރާމާއި ފައިވާނުގެ ބާވަތްތައް
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިމާރާތްކުމުގެ ތަކެތި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- ސުވެނިއަރސް އަދި ގުޅުންހުރި މުދާ
 • ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ ޚިދުމަތް
 • ބައިނަލް އަޤުވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް
މަޤާމްތައް
 • ސޭލްސް މެނޭޖަރ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • ސޭލްސް އަދި މާކެޓިންގ
 • ސޭލްސް މެނޭޖްކުރުން
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
6 ޑިސެމްބަރު 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
31 ޖެނުއަރީ 2022