ވަޒީފާތައް

Accounts Executive މުއްދަތު ހަމަވަނީ

ROAM MALDIVES PVT LTD
މުސާރަ
0 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
0 ރުފިޔާ+
Competitive salary and performance-based incentives.
Opportunity for career growth within the travel agency.
Exposure to the travel and hospitality industry.
Work with a passionate and diverse team in a vibrant work environment.
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

JOB VACANCIES IN INTOUR MALDIVES

Intour Maldives is looking for highly motivated, energetic Maldivian candidates to join our team of Travel Professionals as below positions.

Accounts Executive – Receivable

Requirements

- GCE A ‘Level/ Diploma or higher Qualification

- At least 1 year experience in the field

- Knowledge of QuickBooks will be an added advantage

- Computer Literate (Windows / Ms Excel / Ms Word / QuickBooks)

- Fluent in both written & Spoken English

- Efficient, Reliable & Punctual

- Maldivian National

- Salary Negotiable based on experience & qualifications

 

Accounts Assistant

Requirements

- GCE O ‘Level

- Knowledge of QuickBooks will be an added advantage

- Computer Literate (Windows / Ms Excel / Ms Word / QuickBooks)

- Fluent in both written & Spoken English

- Efficient, Reliable & Punctual

- Maldivian National

- Salary Negotiable based on experience & qualifications


Qualified applicants shall email their CV/ Resume with a copy of ID Card, before 6 September 2023 to [email protected]

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • Qualified applicants shall email their CV/ Resume with a copy of ID Card, before 6 September 2023 to [email protected].

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
  • ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރުންނާއި ޓްރެވަލް އެޖެންސީ ޚިދުމަތް
މަޤާމްތައް
  • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
27 ސެޕްޓެމްބަރު 2023
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް