ވަޒީފާތައް

Accounts Assistant މުއްދަތު ހަމަވެފައި

Amana Takaful
މުސާރަ
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
8,000 ރުފިޔާ - 10,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We are currently looking for a team player who can support and assist the Finance team to achieving its strategic purpose. The candidate is required to have sound knowledge on accounting and effective communication skills to provide support and services to our customers. This is a fantastic opportunity to join a talented team working for some groundbreaking business and personal solutions in the insurance industry.

 

If you believe you have the ability to fit into the job profile prescribed below– do apply.

 

Desired Skills

 • A’ Level or Diploma in accounts related field.
 • Pleasant personality with positive attitude.
 • Develop and maintain strong relationship with all stakeholders.
 • Accounting KNOWLEDGE and concepts understanding
 • Proficient in MS Office
 • Quick Learner
 • Great Communication skills
 • This position will require personal management skill
 • Organized and deadline focused
 • Knowledge in tax would be an added advantage

 

Benefits

 • Attractive remuneration package awaits the right candidate
 • Career Development & Growth

 

Send in your resumes to [email protected] within 10 days of this advertisement with two non-related referees.

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
އޯލެވެލް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • - Updated CV
 • - Educational Certificates
 • - Id Copy
 • - Work Experience

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިންޝުއަރެންސް، ރީއިންޝުއަރެންސް އަދި ޕެންސަން ފަންޑް، ލާޒިމު އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން ފިޔަވައި
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ
 • Services
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުނަރު
 • އޮގަނައިޒޭޝަނަލް ސްކިލްސް
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރު
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 ޖެނުއަރީ 2024
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
18 ޖެނުއަރީ 2024