ވަޒީފާތައް

Account Assistant މުއްދަތު ހަމަވަނީ

SAS E CONSTRUCTION PVT LTD
މުސާރަ
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، ހުޅުމާލެ

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
5,000 ރުފިޔާ+
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

We’re looking for Account Assistant: (01 Vacancy)

 

 1. Qualifications & Experience:
 • Diploma or Degree in Accounts related.
 • Able to work independently when needed.
 • Familiarity with QuickBooks accounting system.
 • Must have an understanding of the current tax system of Maldives.

 

 

 1. Job Responsibility:
 • Invoice processing and preparing receipts upon receipt of payments
 • Preparing Payment Vouchers & Cheques
 • Cash book maintenance
 • Maintaining the company purchase and sales ledgers, maintain invoice register and payment voucher register
 • Handling Petty cashes
 • Liaising with third party providers, clients and suppliers
 • Basic administration works
 • Updating and maintaining QuickBooks system
 • Any other ad hock works assigned by the management

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ޑިޕްލޮމާ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
 • CV, ID card copy, and relevant educational and experience certificate copy

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ސިނާޢަތްތައް
 • އިމާރާތް ބިނާކުރުން
 • އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތް
މަޤާމްތައް
 • އެކައުންޓްސް އެސިސްޓަންޓް
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
 • ފުލްޓައިމް

މިވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ލޮގިންވެލާ

ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
11 މޭ 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
19 މޭ 2022
ހުށަހެޅުމަށް