ވަޒީފާތައް

Salary
MVR 5,000
Employment Type
Full-Time
Vacancies
7
Island
Male' City, Male'

Details

Salary and Benefits
MVR 5,000
5000/-:އަސާސީ މުސާރަ
3000/- :އެލަވަންސް
Job Description

  :މަޤާމުގެ ޝަރުތު

ސާނަވީ ނުވަތަ އެއާ އެއްފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން 2 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ޑީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުމާއެކު، ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ނުވަތަ "ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް" ސެޓްފިކެޓް އިމްތިޙާނުގައި "ދިވެހި" މި މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން ނުވަތަ  މަތީ

ސާނަވީ އިމްތިހާނަކުން 3 މާއްދާއިން ދަށްވެގެން "ސީ" ގްރޭޑް ލިބިފައިވުން

 

:މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

ރޭޑިއޯ އާއި ޓީވީއާއި އޮންލައިނާއި އަދި ނިއުމީޑިއާގެ އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކަށްވެސް ޚަބަރާއި ރިޕޯރޓްހަދާ ހުށަހެޅުމާއި ،އޮންކެމެރާ ސްޓޭންޑަޕްސް ހެދުމާއި، އިވެންޓްތައް ރޭޑިއޯ އަށާއި ޓީވީއަށް ލައިވްކުރުން.

ރޭޑިއޯ/ޓީވީ/އޮންލައިނަށް ޚަބަރާއި ރިޕޯޓާއި އަދި ސްކްރިޕްޓްލިއުމާއި، ވީޑިއޯ/ އޯޑިއޯ / ފޮޓޯ އަދި ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން މެޓީރިއަލް އެޑިޓްކުރުމާއި، ވީޑިއޯ ކުރުމާއި އަދި އެމަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދިނުން.

ނިވްސްވާރދީ އިންވެންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކުރުމާއި، ނިވްސް ފޯރަމަށް ޚަބަރު ޕްރޮސްޕެކްޓްސްލުން.

ސްކްރިޕްޓްތައް ޓްރާންސްލޭޓްކުރުން (ދިވެހި އިނގިރޭސިއަށް/ އިނގިރޭސި ދިވެއްސަށް)

ނިއުސް އިވެންޓްތައް ކަވަރ ކުރަން މާލެއާއި، މާލެއިން ބޭރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން. 

ކަރަންޓް އެފެއާރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ ހުށަހަޅާދިނުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން.

ރޭޑިއޯ / ޓީވީ އިން ޚަބަރާއި ޕްރޮގްރާމް ޕްރެޒެންޓްކުރުން

ރޭޑިއޯ / ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތައް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން.

އޮޓޯކިއު ކޮންސޯލް އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި، އޮންއެއަރ އޮޕަރޭޓްކުރުމާއި ސްޓޫޑިއޯގައި ހަރަކާތްތެރިވުން ނުވަތަ އެހީތެރިވެދިނުން

ކަނޑައެޅޭ ކޮންމެ ޝިފްޓެއްގައި އޮފީހަށް ނުކުމެ މަސައްކަތް ކުރުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ނިއުސްރޫމްގައި ކަނޑައެޅިފައިހުންނަ ޕްރޮސީޖާތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން.

އެޑިޓޯރިއަލް/ ޕްލޭނިންގ/ އަދި ސްޓާފް މީޓިންގ ތަކުގައި ބައިވެރިވުން.

އެސައިންކުރެވޭ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ކަނޑައެޅޭ ޑެޑްލައިންތަކަށް ނިންމުން.

މީގެ އިތުރުން އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނުނުނަމަވެސް، ދިމާވާ ޚާއްސަ ހާލަތަކާއި ގުޅިގެން ނިވްސް ޑައިރެކްޓަރ އަންގަވާ ކަންތައްތައް ކުރުން

 

  މި މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރާ ފަރާތްކަތުން 2 ހަފްތާގެ އޮންދަ ޖޮބް ޓްރޭނިންގ އެއްގައި ބައިވެރިވާންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މަގާމަށް ހޮވޭނީ ޓްރޭނިންގ މުއްދަތުގައި  އެފަރާތެއްގެ ހުނަރާއި މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށްފަހުގައެވެ.

.މުސާރައާއި އެލަވަންސް ލިބޭނީ ޓްރޭނިންގ އަށްފަހު ވަޒީފާ ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ

 

:މި މަޤާމާއިގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް*

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/148170

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
Not Specified
Minimum Qualification
Ordinary Level (OLevel) / Certificate 3

Documents to Submit

Documents
 • އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ (އެޓެސްޓްނުކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.)
 • ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން.
 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
 • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އާއި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒު ގެ 1 ފޮޓޯ.
 • ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް. (3 މަސް ހަމަނުވާ)

Other Information

Employment Type
 • Full-Time
Skills Required
 • Administration
 • Journalism
 • Research
 • Writing
Published Date
29 March 2021
Expiry Date
4 April 2021