ވަޒީފާތައް

Salary
MVR 7,500
Employment Type
Full-Time
Island
Male' City, Male'

Details

Salary and Benefits
MVR 7,500
7500/- :އަސާސީ މުސާރަ
2500/- :އެލަވަންސްތައް
Job Description

:މަޤާމުގެ ޝަރުތު

ގުޅޭ ދާއިރާއިން އެޑްވާންސް ޑިޕްލޮމާއެއް އޮތުމާއެކު ދާއިރާގެ 2 (ދޭއް) އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން ނުވަތަ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ޑިޕްލޮމާއެއް އޮތުމާއެކު ދާއިރާއިން 6 (ހައެއް)  އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖްރިބާ ހުރުން ނުވަތަ ދާއިރާގެ 10 (ދިހައެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން

 

:މަޤާމުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ މީހުން ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް ހޯދުމަށް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައްކުރުން

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމާއި، އެމުވައްޒަފެއްގެ ކްލިއަރެންސްގެ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވައްޒަފުގެ ކްލިއަރެންސް ނިމުމުން، ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ މެމޯ ފައިނޭންސް ޑިޕާޓްމަންޓަށް ފޮނުވުން.

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެޖެންޓާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަށް ކުރުމަށް އެފަރާތައް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީ ޕްލޭންތަކާއި ޗުއްޓީއާބެހޭ އެންމެހާ ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެހުރި މުވައްޒަފު ނެތް ޙާލަތުގައި އެމަސައްކަތް ކުރުން

ކުންފުނީގެ އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުމަށް އެހީތެރިވުން.

މުވައްޒަފުންގެ ރިކްރިއޭޝަންގެ ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

ޑިޕާރޓުމަންޓުގެ އެންމެހާ މުވައްޒަފުން ޗުއްޓީ ނެގުންފަދަ  ނުވަތަ ދިމާވާ އެހެނިހެން ޙާލަތަކާއި ގުޅިގެން އެމުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަން ސުޕަވައިޒަރު ޙަވާލުކޮށްފިނަމަ މިހާރު އަދާކުރަމުންދާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކަށް ދަތިނުވާނެފަދަ ގޮތަކަށް އެކަންކަމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ހިއުމަން ރިސޯސްއާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކާއި، ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްއިން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހިއުމަން ރިސޯސްގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން.

:މަޤާމާއިގުޅޭ އިތުރުަމައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް*

https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/148085

Requirements and Qualifications

Minimum Experience
1 Year
Minimum Qualification
Ordinary Level (OLevel) / Certificate 3

Documents to Submit

Documents
 • އެކްރެޑިޓް އަދި އެޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ތަކުގެ ކޮޕީ (އެޓެސްޓްނުކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.)
 • ކޮލެޖް ނުވަތަ ޔުނިވަރސިޓީން ދޫކޮށްފައިވާ ކޯސް ފުރިހަމަކުރިކަމުގެ ލިޔުން.
 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު / ސީ.ވީ (ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރާއެކު)
 • މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ދެނެގަތުމަށް، މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިދާރާތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުންތައް.
 • ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ފޮޓޯކޮޕީ އާއި ޕާސްޕޯރޓް ސައިޒު ގެ 1 ފޮޓޯ.
 • ޕޮލިސް ރިޕޯރޓް. (3 މަސް ހަމަނުވާ)

Other Information

Employment Type
 • Full-Time
Skills Required
 • Administration
 • Hiring
 • Human resource management
 • Record keeping
 • Recruitment
Published Date
29 March 2021
Expiry Date
1 April 2021