ވަޒީފާތައް

މުސާރަ
18,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ބާވަތް
ފުލްޓައިމް
މަޤާމަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޢަދަދު
1

ތަފްޞީލު

މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް
18,000 ރުފިޔާ - 20,000 ރުފިޔާ
ވަޒީފާގެ ތަފްޞީލު

The Executive Officer's role is to assist the Executive Director in the management of operations, handle duties for the senior management and be resourceful in managing administrative support and problem solving.

Responsibilities:

 Development and implementation of strategies to increase membership base of MATI.
 Promotion of the MATI Member Portal and active involvement in the recruitment of new
users.
 Assisting in the maintenance and overseeing of the MATI Member Portal.
 Represent MATI in workshops and seminars as delegated by the Executive Director.
 Documenting key legislation changes / gazette notifications that are directly or indirectly
related to the Tourism Industry.
 Assist in the completion of the MATI Matters newsletter and ensure timely publishing.
 Drafting of official English and Dhivehi letters.
 Handle telephone calls, enquiries and requests.
 Devise and maintain office systems, including data management, filling, in coordination
with admin department staff.
 Attending to and maintaining meeting minutes.


ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުތު

ތަޖުރިބާގެ އެންމެ ދަށް މިންވަރު
ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް
އެންމެ ދަށްވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނެ ސަނަދު
ބަޗެލާރސް ޑިގްރީ

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން

ލިޔެކިޔުން
  • 1. CV
  • 2. Cover Letter
  • 3. Copies of Educational Certificates
  • 4. Work Reference Letters
  • 5. Copy of National ID Card (both sides)

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާގެ ބާވަތް
  • ފުލްޓައިމް
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
1 ޖުލައި 2021
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
8 ޖުލައި 2021