އަޅުގަނޑުމެންނާ މެދު

We provide MSME’s with IT services and support so that they can really focus on what really matters.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބާވަތް
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި
ސިނާޢަތްތައް
 • ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި- ސައިކަލު އަދި އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ފިޔަވައި
 • ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް- އިލެކްޓިކް އަދި އިލެކްޓޯނިކް މުދާ
 • ޗާޕުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
 • ޕްރޮގުރާމްކުރުމާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގެ ކަންތައް
 • ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން
 • ކޮމްޕިއުޓަރ، ކޮންސަލްޓެންސީ އާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް
 • ވެބް ހޯސްޓް ކުރުމާއި ޑޭޓާ ޕްރޮސެސް ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
 • ލީގަލް އަދި އެކައުންޓިންގެ ޚިދުމަތް
 • ހެޑް އޮފީސް މެނޭޖްކުރުމާއި ؛ މެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީގެ ޚިދުމަތް
 • އިޝްތިހާރާއި މާކެޓް ރިސާޗް
 • އެހެނިހެން ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް އެކްޓިވިޓީސް
 • އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް، އޮފީސް ސަޕޯޓް އަދި ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޝަންސް
 • ކްރިއޭޓިވް، އާރޓްސް އަދި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
 • އެހެނިހެން ޕަރސަނަލް ސަރވިސްގެ ޚިދުމަތް
ލިބެންހުންނަ ވަޒީގެ ބާވަތްތައް
 • ފުލްޓައިމް
 • ޕާރޓްޓައިމް
 • އިންޓަރން
 • ކޮންޓްރެކްޓް
 • ފްރީލާންސް
ބޭނުންވާ ފަންނުތައް
 • އެޑްވާންސްޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ޗޭންޖް މެނޭޖްމަންޓް
 • ކޮމްޕޯސްޓިންގ
 • ކޮމްޕިއުޓަރއ އަދި ޓެކްނިކަލް ސްކިލްސް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ އިންޖިނިއަރިންގ
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ހާޑްވެއަރ ސްކިލްސް
 • ކޮމްޕިއުޓަރ ސްކިލްސް
 • ކޯ ކޮމްޕީޓެންސީސް
 • ޑޭޓާބޭސް މެނޭޖްމެންޓް
 • ހިއުމަން ރސޯސް މެނޭޖްކުރުން
 • ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް
 • މެނޭޖްމެންޓް
 • އޮފީސް މެނޭޖްމަންޓް
 • ސްޓްރެޓެޖިކް މެނޭޖްމަންޓް
 • ޓެކްނިކަލް އަދި ޖޮބް ސްޕެސިފިކް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް
 • ޓައިމް މެނޭޖްމަންޓް ސްކިލްސް