ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

NDL DIVE MASTER COURSE (Full Pathway) މުއްދަތު ހަމަވެފައި

UMET SCUBA PVT LTD Govt.Funded-Diving
މުއްދަތު
66 days
ރަށް
ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލު

އިތުރު ތަފްޞީލު

This course begins from entry-level diver certification and progresses to Dive Master level Program. 

ކޯސް ފީ
ބަޔާންކޮށްފައެއް ނެތް
ޖާގަ
20
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
UMET SCUBA (Dive Center and Dive School),
Lot #G-01,
GDh. Thinadhoo,
Republic of Maldives
ގދ. ތިނަދޫ

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
 • • Must be 18 years or older
 • • Able to swim
 • • Must be Medically fit
 • • Must have Desire to help others
 • • Must have medical clearance
 • • Must be able to have 40 Logged Dives during the course and additional 60 Logged Dives
 • after the course

ކޯހުގެ އޮނިގަނޑު

މޮޑިއުލްތައް
 • NDL Open Water Diver Course
 • NDL Advance Universal Diver Course
 • MEDI First Aid (EFR) Diver Course
 • NDL Rescue Diver Course
 • NDL Dive Master Course

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
 • ފުލްޓައިމް
ކޯސް ފެށެނީ
16 އޮކްޓޯބަރު 2022
ޝާޢިއުކުރި ތާރީޚް
21 ސެޕްޓެމްބަރު 2022
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް
11 އޮކްޓޯބަރު 2022