ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް

ކޯސް ފީ
3,200 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
ސަނަދުގެ ދަރަޖަ
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ
މުއްދަތު
24
ރަށް
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ތަފްޞީލު

ކޯސް ފީ
3,200 ރުފިޔާ / މަހަކަށް
ރަޖިސްޓަރީ ފީ
300 ރުފިޔާ
ޖާގަ
20
ކޯސް ހިންގޭ ރަށް
މ. ގައުސް، އިއްޒުއްދީން މަގު
މާލެ ސިޓީ، މާލެ

ޝަރުތުތައް

ދަރިވަރުންގެ ފުރިހަމަވާންޖެހޭ ޝަރުތުތައް
  • ހަޔާރ ސެކަންޑެރީ ނިންމައިފައިވުން ނުވަތަ
  • ލެވެލް 4 ނުވަތަ ލެވެލް 5 އެ ދާއިރާގެ ސެޓްފިކެޓް އެއް އޮތުން ނުވަތަ
  • ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީސް ނިންމައިފައިވުން

އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު

ކިޔަވާ ގޮތް
  • ފުލްޓައިމް