ވަޒީފާތައް

27 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Banyan Tree Maldives Vabbinfaru

MVR

ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރ

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,794 ރުފިޔާ - 13,878 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
7 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Storekeeper

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
9 months ago
View

Refrigeration Engineer

Expired
MVR 9,252+
1 Vacancy
10 months ago
View

Marine Recreation Manager

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
30,840 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

E-Commerce Manager

Expired
MVR 24,672+
1 Vacancy
10 months ago
View

Senior Bartender

Expired
MVR 10,794+
1 Vacancy
10 months ago
View

Executive Chef

Expired
MVR 61,680+
1 Vacancy
10 months ago
View

Food & Beverage Manager

Expired
MVR 46,260+
1 Vacancy
10 months ago
View

Mechanical & Electrical Engineer

Banyan Tree Maldives Vabbinfaru
ކ. ވަށްބިންފަރު
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
10,794 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Purchasing Coordinator

Expired
MVR 10,794+
1 Vacancy
11 months ago
View