ވަޒީފާތައް

37 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: AASANDHA COMPANY LTD

MVR

ލީޑް ޑެވެލޮޕަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
25,000 ރުފިޔާ - 32,000 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
2 ހުސް މަޤާމް
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮތޯރައިޒޭޝަން އޮފިސަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,773 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ - ހިއުމަން ރިސޯސަސް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
16,566 ރުފިޔާ - 18,964 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

ޑްރައިވަރ

މުއްދަތު ހަމަވެފައި
9,090 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެއިންޓެނަންސް އެސިސްޓެންޓް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,220 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

މެޑިކަލް އޮތޮރައިޒޭޝަން އޮފިސަރ

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
14,773 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް

އެސިސްޓެންޓް އޮފިސަރ - އެކައުންޓްސް އެންޑް ފައިނޭންސް

AASANDHA COMPANY LTD
މާލެ ސިޓީ، މާލެ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,400 ރުފިޔާ
1 އަހަރު ކުރިން
ބަލާލުމަށް