ވަޒީފާތައް

26 ވަޒީފާ

ފޮހެލާ
ފޮހެލާ
މުއްދަތު ހަމަވެފައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތް: Dhigali Maldives

MVR

Assistant Executive Housekeeper

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
27,750 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
3 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Housekeeping Attendants

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
3 months ago
View

Gardener

Expired
MVR 8,000+
1 Vacancy
3 months ago
View

Duty Manager- Maldivians only

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
15,000 ރުފިޔާ - 15,400 ރުފިޔާ
1 ހުސް މަޤާމް
5 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Painter

Expired
MVR 5,700+
1 Vacancy
8 months ago
View

Restaurant Waiters

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,400 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Kitchen & Laundry Technician

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
7,300 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Reservations Agent

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
8,200 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
9 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Pool Attendant & Life guard

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
5,400 ރުފިޔާ+
1 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް

Kitchen Stewards

Dhigali Maldives
ރ. ދިގަލި
މުއްދަތު ހަމަވެފައި
4,300 ރުފިޔާ+
2 ހުސް މަޤާމް
10 މަސް ކުރިން
ބަލާލުމަށް